Tabex origineel en officieel

TABEX bijsluiter

Informatie voor de patiënt

Deze bijsluiter biedt essentiële informatie over het gebruik van TABEX, inclusief de beoogde voordelen, doseringsinstructies, mogelijke bijwerkingen en bewaarrichtlijnen.

Het is van cruciaal belang dat gebruikers en zorgverleners goed begrijpen hoe TABEX werkt en welke voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen voordat met de behandeling wordt begonnen.

De informatie in dit document is bedoeld om het veilige en effectieve gebruik van TABEX te garanderen voor personen die hun nicotineverslaving willen overwinnen en een gezondere, rookvrije levensstijl willen beginnen.

Voor uw gemak en om tegemoet te komen aan ons diverse publiek, kunt u de volledige folder onderaan deze pagina downloaden in PDF-formaat in verschillende talen. Scroll naar beneden om toegang te krijgen tot de downloadbare bestanden, zodat u de informatie in de taal van uw voorkeur kunt lezen. Deze functie is bedoeld om wereldwijd uitgebreide toegang te bieden tot TABEX-informatie en gebruikers te ondersteunen bij het nemen van weloverwogen beslissingen over hun gezondheidstraject.

Tabex 1,5 mg Cytisine (100 tabletten) - Officiële Tabex Sopharma

Bijsluiter: Informatie voor de patiënt

 

TABEX® 15 mg filmomhulde tabletten

Cytisine

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

 • Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.
 • Bewaar deze bijsluiter. Mogelijk moet u het nog eens lezen.
 • Als u meer informatie of advies nodig heeft, vraag dan uw apotheker.
 • Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan vermeld. Zie sectie 4.

Wat deze bijsluiter bevat:

 1. Wat is TABEX en waarvoor wordt het gebruikt?
 2. Wat u moet weten voordat u TABEX inneemt
 3. Hoe wordt TABEX ingenomen?
 4. Mogelijke bijwerkingen
 5. Hoe bewaart u TABEX?
 6. Inhoud van het pakket en andere informatie

1. Wat is TABEX en waarvoor wordt het gebruikt

TABEX bevat de werkzame stof cytisine, die op dezelfde manier op het lichaam van de roker inwerkt als nicotine. Het gebruik van TABEX leidt tot het geleidelijk stoppen met roken zonder onaangename sensaties en ongemakken die gepaard gaan met het stoppen met roken. TABEX wordt gebruikt bij mensen die verslaafd zijn aan roken (chronische nicotineverslaving) en willen stoppen.

2. Wat u moet weten voordat u TABEX inneemt

Gebruik TABEX niet als u:

 • een allergie (overgevoeligheid) voor de werkzame stof of voor één van de andere bestanddelen van dit geneesmiddel (vermeld in rubriek 6);
 • onlangs een hartinfarct of beroerte heeft gehad, onstabiele angina pectoris, aritmie, ernstige arteriële hypertensie, atherosclerose;
 • zwanger bent of borstvoeding geeft.

Als u ergens niet zeker van bent, vraag dan uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u TABEX inneemt als u last heeft van:

 • ischemische hartziekte;
 • hartfalen;
 • arteriële hypertensie;
 • cerebrovasculaire ziekten;
 • verstopping van bloedvaten;
 • nier- of leverziekten;
 • hyperthyreoïdie;
 • maagzweer;
 • suikerziekte;
 • feochromocytoom;
 • brandend maagzuur;
 • geestesziekte (sommige vormen van schizofrenie).

Kinderen, adolescenten en volwassenen ouder dan 65 jaar

Er is onvoldoende klinische ervaring voor het veilige gebruik van TABEX bij kinderen jonger dan 18 jaar en volwassenen ouder dan 65 jaar.

Andere medicijnen en TABEX

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt, kort geleden heeft gebruikt of in de nabije toekomst andere geneesmiddelen zal gaan gebruiken. Breng uw behandelend arts op de hoogte als u geneesmiddelen gebruikt zoals fysostigmine, galantamine, statines, bloeddrukverlagende medicijnen, theofylline, ropinirol, clozapine, olanzapine, vanwege de mogelijke versterking van hun bijwerkingen bij gelijktijdig gebruik met TABEX.

TABEX met eten en drinken

Voedsel en drank hebben geen invloed op de werking van TABEX.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden, geeft u borstvoeding, geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Als u zwanger bent of borstvoeding geeft, mag u geen behandeling met TABEX ondergaan.

Rijden en machines gebruiken

Er zijn geen gegevens over de nadelige effecten van TABEX bij het uitvoeren van activiteiten die verhoogde aandacht en snelle reacties vereisen.

3. Hoe neemt u dit middel in?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter. Als u ergens niet zeker van bent, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

De behandeling wordt uitgevoerd volgens het volgende schema:

 • 1e-3e dag: 1 tablet 6 keer per dag (elke 2 uur). Tijdens deze dagen wordt een geleidelijke vermindering van het aantal gerookte sigaretten verwacht. Als het resultaat onbevredigend is, wordt de behandeling gestaakt en kan deze na 2-3 maanden worden herhaald. Als het effect bevredigend is (aanzienlijke vermindering van het aantal sigaretten), wordt de behandeling voortgezet volgens het schema;
 • 4e-12e dag: 1 tablet elke 2,5 uur (5 tabletten per dag);
 • 13e-16e dag: 1 tablet om de 3 uur (4 tabletten per dag);
 • 17e-20e dag: 1 tablet om de 5 uur (3 tabletten per dag);
 • 21e-25e dag: 1-2 tabletten per dag.

Het definitieve stoppen met roken moet plaatsvinden op de vijfde dag na het starten van de behandeling. Na het einde van de behandelingskuur moet de patiënt wilskracht uitoefenen en zichzelf niet toestaan zelfs maar één sigaret te roken.

Wijze van toediening: De tabletten worden oraal ingenomen met voldoende water.

Wat u moet doen als u meer van TABEX heeft ingenomen dan u zou mogen

Als u een hogere dosis heeft ingenomen dan voorgeschreven, kunt u last krijgen van misselijkheid, zweten, beven, slechtziendheid, algemene zwakte, versnelde hartslag, convulsies en moeite met ademhalen. Stop in een dergelijk geval met het gebruik van TABEX en raadpleeg een arts of zoek hulp bij de dichtstbijzijnde gezondheidszorginstelling.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Als u een dosis heeft gemist, neem deze dan zo snel mogelijk in. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, neem deze dan zoals gewoonlijk en sla de gemiste dosis over. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Ga door met het innemen van het geneesmiddel zoals beschreven in deze bijsluiter.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Vooral aan het begin van de behandeling met TABEX zijn de volgende bijwerkingen mogelijk:

Vaak (treedt op bij maximaal 1 op de 10 patiënten):

 • hoofdpijn;
 • duizeligheid;
 • droge mond;
 • misselijkheid;
 • dyspepsie;
 • pijn in de bovenbuik.

Soms (komt voor bij maximaal 1 op de 100 patiënten):

 • slaperigheid;
 • slapeloosheid;
 • constipatie;
 • diarree;
 • braken.

Met onbekende frequentie (kan niet worden geschat op basis van de beschikbare gegevens):

 • hartkloppingen;
 • versnelde hartslag;
 • lichte stijging van de bloeddruk;
 • verhoogde prikkelbaarheid;
 • moeite met ademhalen;
 • veranderingen in smaak en eetlust;
 • buikpijn;
 • spierpijn;
 • pijn op de borst;
 • gewichtsverlies;
 • zweten

5. Hoe bewaart u TABEX?

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

 • Bewaren beneden 25°C.
 • Buiten het bereik van kinderen houden.
 • Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Geneesmiddelen mogen niet via het afvalwater of met huishoudelijk afval worden weggegooid. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer nodig heeft. Deze maatregelen zullen het milieu helpen beschermen.

6. Inhoud van de verpakking en andere informatie

Wat bevat TABEX

 • Het werkzame bestanddeel is cytisine 15 mg.
 • De andere stoffen zijn calciumsulfaatdihydraat, cellulosepoeder, watervrij colloïdaal siliciumdioxide, magnesiumstearaat.
 • Samenstelling van de coating: Opadry II bruin (gedeeltelijk gehydrolyseerde polyvinylalcohol, titaniumdioxide (E171), macrogol 4000, lecithine, talk (E553b), geel ijzeroxide (E172), rood ijzeroxide (E172), zwart ijzeroxide (E172)).

Hoe ziet TABEX eruit en wat is de inhoud van de verpakking

De tabletten zijn beige, rond, biconvex, met aan één kant de letter “S” gegraveerd. Elke verpakking bevat 20 tabletten in een blisterverpakking van PVC/PE/PVdC/Al-folie, met 5 blisters in een kartonnen doos, samen met een bijsluiter.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

SOPHARMA ADVERTENTIE

Tabex bijsluiter: informatie voor de patiënt

English

Leaflet: TABEX® 15 mg film-coated tablets

Tabex bijsluiter: informatie voor de patiënt

Deutsch

Packungsbeilage: TABEX® 15 mg Filmtabletten

Tabex bijsluiter: informatie voor de patiënt

Español

Prospecto: TABEX® 15 mg comprimidos recubiertos con película

Tabex bijsluiter: informatie voor de patiënt

Français

Dépliant : TABEX® 15 mg, comprimés pelliculés

Tabex bijsluiter: informatie voor de patiënt

Italiano

Opuscolo: TABEX® 15 mg compresse rivestite con film

Tabex bijsluiter: informatie voor de patiënt

Nederlands

Bijsluiter: TABEX® 15 mg filmomhulde tabletten

Tabex bijsluiter: informatie voor de patiënt

Português

Folheto: TABEX® 15 mg comprimidos revestidos por película