Tabex origineel en officieel

Tabex wekelijkse wedstrijdregels

Er is GEEN AANKOOP NODIG OM DEEL TE NEMEN OF TE WINNEN. EEN AANKOOP VERHOOGT DE KANS OM TE WINNEN NIET.

1. Geschiktheid

 • Deze Campagne is alleen toegankelijk voor degenen die zich aanmelden voor de Campagne en die op de datum van deelname 18 jaar of ouder zijn.
 • De Campagne is alleen toegankelijk voor legale inwoners van de hieronder genoemde in aanmerking komende landen en is ongeldig waar dit bij wet verboden is.
 • In aanmerking komende landen zijn onder meer: Albanië, Andorra, Argentinië, Australië, Oostenrijk, Wit-Rusland, België, Bolivia, Bosnië en Herzegovina, Brazilië, Canada, Chili, China, Colombia, Costa Rica, Kroatië, Curaçao, Cyprus, Tsjechië, Denemarken, Ecuador, Estland, Finland , Frankrijk, Duitsland, Gibraltar, Griekenland, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Hongarije, India, Ierland, Israël, Italië, Japan, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Maleisië, Malta, Mexico, Moldavië, Monaco, Montenegro, Nepal, Nederland, Nieuw-Zeeland, Nicaragua, Noord-Macedonië, Noorwegen, Panama, Paraguay, Peru, Filippijnen, Portugal, Roemenië, Rusland, San Marino, Servië, Singapore, Slowakije, Slovenië, Zuid-Korea, Spanje, Suriname, Zweden, Zwitserland, Taiwan, Thailand, Oekraïne, Verenigd Koninkrijk (VK), Verenigde Staten (VS), Uruguay, Venezuela, Vietnam.
 • Werknemers van COMITPRO LTD, haar dochterondernemingen, reclame- en promotiebureaus en leveranciers (gezamenlijk de “Werknemers”), samen met hun directe familieleden en/of degenen die in hetzelfde huishouden wonen, komen niet in aanmerking voor deelname aan de Campagne .
 • De Campagne is onderworpen aan alle toepasselijke federale, staats- en lokale wet- en regelgeving. Ongeldig waar verboden.

2. Instemming met regels

 • Door deel te nemen, stemt u, de deelnemer (“u”), ermee in volledig en onvoorwaardelijk gebonden te zijn aan deze regels. U verklaart en garandeert dat u aan de deelnamevereisten voldoet. Bovendien gaat u ermee akkoord de beslissingen van COMITPRO LTD als definitief en bindend te aanvaarden, aangezien deze betrekking hebben op de inhoud van deze campagne.

3. Campagneperiode

 • Inzendingen worden elke week online geaccepteerd, beginnend om 00:00 EET op maandag en eindigend om 23:59 EET op zondag. Alle online inzendingen moeten op zondag vóór 23:59 EET zijn ontvangen.

4. Hoe in te voeren

 • Toegang tot de wedstrijd: Aan de campagne moet worden deelgenomen door een inzending in te dienen via het onlineformulier op de Campagnepagina. De inzending moet voldoen aan alle Campagnevereisten, zoals gespecificeerd, om in aanmerking te komen voor het winnen van een prijs. Inzendingen die onvolledig zijn of niet aan de regels of specificaties voldoen, kunnen naar eigen goeddunken van COMITPRO LTD worden gediskwalificeerd.
 • Toegangslimieten: Je mag maar één keer meedoen. U moet de gevraagde informatie verstrekken. Je mag niet vaker meedoen dan aangegeven door meerdere e-mailadressen, identiteiten of apparaten te gebruiken in een poging de regels te omzeilen.
 • Frauduleuze praktijken: Als u frauduleuze methoden gebruikt of op een andere manier probeert de regels te omzeilen, kan uw inzending naar eigen goeddunken van COMITPRO LTD worden gediskwalificeerd en uitgesloten van deelname.

5. Prijzen

 • De winnaar(s) van de Campagne (de “Winnaar”) ontvangen één doos Tabex, gewaardeerd zoals weergegeven op de productpagina, inclusief gratis verzending. Alle andere gerelateerde kosten, inclusief maar niet beperkt tot federale, staats- en/of lokale belastingen, zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Winnaar.
 • Prijsbeperkingen: Vervanging van de prijs of overdracht/toewijzing van de prijs aan anderen is niet toegestaan, noch is een verzoek om het equivalent in contanten door de Winnaar toegestaan.
 • Publiciteit Toestemming: Aanvaarding van de prijs houdt toestemming in voor COMITPRO LTD om de naam, beeltenis en inzending van de winnaar te gebruiken voor reclame- en handelsdoeleinden zonder verdere compensatie, tenzij dit bij wet verboden is.

6. Wedstrijdkansen

 • De winkansen zijn afhankelijk van het aantal ontvangen in aanmerking komende inzendingen.

7. Selectie en kennisgeving van winnaars

 • De winnaar wordt geselecteerd door middel van een willekeurige trekking onder toezicht van COMITPRO LTD. De Winnaar wordt binnen vijf (5) dagen na de selectie van de Winnaar via e-mail op de hoogte gebracht.
 • Meldingsproblemen: COMITPRO LTD is niet aansprakelijk voor het onvermogen van de Winnaar om kennisgevingen te ontvangen als gevolg van spam, ongewenste e-mail of andere beveiligingsinstellingen, of voor het verstrekken door de Winnaar van onjuiste of niet-functionerende contactgegevens.
 • Het claimen van de prijs: Als er geen contact kan worden opgenomen met de winnaar, niet in aanmerking komt, de prijs niet binnen 24 uur na het verzenden van de prijsmelding opeist, of er niet in slaagt tijdig een ingevulde en uitgevoerde verklaring terug te sturen en vrij te geven zoals vereist, kan de prijs verbeurd worden verklaard en wordt er een alternatieve Er mag een winnaar worden gekozen.
 • Naleving en gevolgen: Ontvangst van de prijs door de winnaar is afhankelijk van de naleving van alle toepasselijke federale, staats- en lokale wet- en regelgeving. ELKE OVERTREDING VAN DEZE OFFICIËLE REGELS DOOR DE WINNAAR (NAAR EIGEN GOEDDUNKEN VAN COMITPRO LTD) ZAL RESULTEREN IN DE DISKWALIFICATIE VAN DE WINNAAR ALS WINNAAR VAN DE CAMPAGNE, EN ALLE PRIVILEGES ALS WINNAAR ZULLEN ONMIDDELLIJK WORDEN BEËINDIGD.

8. Door u verleende rechten

 • Door deel te nemen aan deze wedstrijd, begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat COMITPRO LTD, iedereen die handelt namens COMITPRO LTD, en de licentiehouders, opvolgers en rechtverkrijgenden van COMITPRO LTD, het eeuwigdurende en wereldwijde recht zal hebben, waar toegestaan door de wet, om te printen, publiceren, uitzenden uw inzending, naam, portret, foto, stem, gelijkenis, afbeelding, uitspraken over de Campagne en biografische informatie te distribueren en te gebruiken in alle media die nu bekend zijn of in de toekomst zullen worden ontwikkeld. Dit is voor nieuws-, publiciteits-, informatie-, handels-, reclame-, public relations- en promotionele doeleinden zonder enige verdere compensatie, kennisgeving, beoordeling of toestemming.

9. Algemene voorwaarden

 • Campagne beheer: COMITPRO LTD behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, de Campagne te annuleren, beëindigen, wijzigen of op te schorten als een virus, bug, niet-geautoriseerde menselijke tussenkomst, fraude of enige andere oorzaak buiten de controle van COMITPRO LTD de administratie aantast of beïnvloedt, veiligheid, eerlijkheid of juist verloop van de Campagne. In dergelijke gevallen kan COMITPRO LTD de winnaar selecteren uit alle in aanmerking komende inzendingen die zijn ontvangen vóór en/of na (indien van toepassing) de actie ondernomen door COMITPRO LTD.
 • Diskwalificatie: COMITPRO LTD behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, elke persoon te diskwalificeren die knoeit of probeert te knoeien met het deelnameproces of de werking van de Campagne of website, of die deze Algemene Voorwaarden schendt.
 • Campagne-integriteit: COMITPRO LTD heeft het recht om de integriteit van de Campagne te behouden, om stemmen om welke reden dan ook ongeldig te verklaren, inclusief, maar niet beperkt tot: meerdere inzendingen van dezelfde gebruiker vanaf verschillende IP-adressen; meerdere inzendingen vanaf dezelfde computer, meer dan toegestaan door de campagneregels; of het gebruik van bots, macro's, scripts of andere technische middelen om binnen te komen.
 • Wettelijke naleving: Elke poging van een deelnemer om opzettelijk een website te beschadigen of de legitieme werking van de Campagne te ondermijnen, kan een overtreding van het strafrecht en het burgerlijk recht zijn. Mocht een dergelijke poging worden ondernomen, dan behoudt COMITPRO LTD zich het recht voor om schadevergoeding te eisen voor zover toegestaan door de wet.

10. Beperking van aansprakelijkheid

 • Door deel te nemen aan de campagne gaat u ermee akkoord COMITPRO LTD en haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, reclame- en promotiebureaus, partners, vertegenwoordigers, agenten, opvolgers, rechtverkrijgenden, werknemers, functionarissen en directeuren te vrijwaren en te vrijwaren van elke aansprakelijkheid voor claims, schade, of aansprakelijkheden die voortvloeien uit of verband houden met uw deelname aan de Campagne. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, eventuele claims voor:
  • ziekte, letsel, overlijden, verlies, rechtszaken of schade die direct of indirect kan optreden, al dan niet veroorzaakt door nalatigheid, door uw deelname aan de Campagne en/of uw aanvaarding, bezit, gebruik of misbruik van een prijs of enige andere gedeelte daarvan;
  • technische storingen van welke aard dan ook, zoals het defect raken van een computer, kabel, netwerk, hardware of software, of andere mechanische apparatuur;
  • de onbeschikbaarheid of ontoegankelijkheid van transmissies, telefoon- of internetdiensten;
  • ongeoorloofde menselijke tussenkomst in enig onderdeel van het deelnameproces of de Campagne;
  • elektronische of menselijke fout bij het beheer van de Campagne of de verwerking van inzendingen.

11. Geschillen

 • Toepasselijk recht: Deze campagne valt onder de wetten van Bulgarije, zonder respect voor conflicterende rechtsdoctrines.
 • Beslechting van geschillen: Als voorwaarde voor deelname aan deze Campagne gaat de deelnemer ermee akkoord dat alle geschillen die niet tussen de partijen kunnen worden opgelost, en alle oorzaken van actie die voortvloeien uit of verband houden met deze Campagne, individueel zullen worden opgelost, zonder toevlucht te nemen tot enige vorm van rechtsmiddel. class action, uitsluitend voor een bevoegde rechtbank in Bulgarije.
 • Beperking van schade: Bij elk geschil hebben deelnemers geen recht op enige punitieve, incidentele of gevolgschade, inclusief redelijke advocaatkosten, anders dan de werkelijke contante uitgaven van de deelnemer (dat wil zeggen de kosten die verband houden met deelname aan deze Campagne). Deelnemers doen tevens afstand van alle rechten op vermenigvuldiging of verhoging van de schadevergoeding.

12. Privacybeleid

 • Op de informatie die bij een inzending wordt ingediend, is het Privacybeleid van toepassing dat op deze website staat vermeld.

13. Sponsoring

 • De sponsor van de campagne is COMITPRO LTD, gevestigd op PO 1229 – Bl. 322 – 1229 Sofia, Bulgarije.
 • De door COMITPRO LTD gehoste Campagne wordt op geen enkele manier gesponsord, onderschreven, beheerd door of geassocieerd met sociale netwerken die bij de Campagne betrokken zijn.

14. Toestemming voor officiële regels

Door het vakje op het aanmeldingsformulier aan te vinken, beoordeelt, accepteert en gaat u, de deelnemer, akkoord met alle officiële regels.

15. Wijzigingen in de regels

Wijzigingen in het wedstrijdreglement worden uitsluitend op deze pagina aan de deelnemers medegedeeld. Kom regelmatig terug om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van eventuele updates.

16. Contactgegevens

Voor vragen of verzoeken met betrekking tot de campagne kunnen deelnemers contact opnemen via het contactformulier op onze website. Wij streven ernaar om snel en efficiënt te reageren op vragen van deelnemers.